Przedszkole Miejskie w Imielinie

 

Nawigacja

 

WITAMY

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

OGŁOSZENIE !!!

 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Imielinie informuje   Rodziców dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola o konieczności złożenia deklaracji
o kontynuowaniu przez    dziecko wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2019/2020
w terminie:

do 22 lutego 2019 roku do godziny 1500.

 

Nie spełnienie tego warunku skutkuje objęciem dziecka procesem rekrutacji!

 

Deklarację można pobrać u wychowawcy grupy lub w sekretariacie.

 

 

 

 

                                                                            

 

 

OGŁOSZENIE !

 

 

       Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Imielinie ogłasza nabór do przedszkola na rok szkolny 2019/2020    w  okresie
od 1 marca 2019r 
od godz. 730
do 29 marca 2019 do godz. 1600.

 

Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola, można pobrać
w sekretariacie przedszkola.

 

 

 

Należy zapoznać się
z harmonogramem rekrutacji,
i Regulaminem określającym kryteria rekrutacji. Do karty zapisu dziecka do przedszkola należy dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.

 

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej obowiązuje tryb odwoławczy, który określa  Regulamin rekrutacji.

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
W IMIELINIE

Ul. Wojciecha Sapety 10

41-407 Imielin

NIP: 6462581537

REGON:271049312

Telefon: 32/2256117

Email: przedszkole.imielin@interia.pl

Strona internetowa:https;//przedszkoleimielin.edupage.org/

 

Oddziały przedszkole
w budynku przy ulicy Dobrej 2

Telefon: 534 400 720

**************************************

************************************

Numer konta do opłat za przedszkole
( do 20 - tego każdego miesiąca):

73 1240 4227 1111 0000 4840 4 312

(proszę w tytule wpłaty wpisywać imię i nazwisko dziecka)

**************************************************

 

****************************************************

 

RADA RODZICÓW

PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM
W IMIELINIE

Numer konta: 39843700020030031581180001

*****************************************************

 

 

 

 

 

 

Komunikat dla Rodziców przedszkolnego ubezpieczenia grupowego.

 

        Szanowni Rodzice,

 

 

 

       Niniejszym informujemy, iż Rada Rodziców na kolejny rok szkolny 2018/2019 wybrała - spośród ofert które wpłynęły do naszej Placówki, ofertę  AXA Ubezpieczenia TUiR.

 

       Wyróżnikami i atutami tej oferty były m.in.:

 1. Optymalny zakres ochrony ubezpieczeniowej i wysokości świadczeń oraz limity na pokrycie m.in. kosztów leczenia i rehabilitację oraz inne limity kwotowe, w stosunku do wysokości składki rocznej.
 2. Brak podlimitów w kwestii zwrotu np. Kosztów leczenia i rehabilitacji na jedno zdarzenie. Podane w ochronie kwoty są wielkościami do pełnego wykorzystania         w razie zdarzenia wypadkowego.
 3. Wypłata ryczałtu za pobyt w szpitalu po NW nawet po 1-dniowym pobycie (wystarczy „przejście daty”, maksymalnie 180 dni w roku), zaś w przypadku leczenia choroby*  po minimalnym pobycie 5 dni.

*W pierwszym roku ochrony ubezpieczeniowej świadczenie z tytułu pobytu                w szpitalu w celu leczenia choroby, działa od 2-go miesiąca trwania polisy.

 1. W podstawowym zakresie ochrony pozaprzedszkolny SPORT wyczynowy /bez dopłat/ (w przypadku dzieci przedszkolnych realnie to: piłka nożna, sporty obronne, w tym karate, dżudo, bjj, pływanie, jazda konna, jazda na łyżwach i nartach, gimnastyka, tańce, rytmika, itp.).
 2. W przypadku uszkodzenia lub utraty zębów stałych po wypadku, Ubezpieczyciel wypłaca zarówno określony procent z Tabeli Uszczerbków, jak również zwraca 100% kosztów odbudowy / naprawy w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia.
 3. W przypadku zwichnięć i skręceń stawów: do uznania uszczerbku brak obowiązku usztywniania stawu np. skokowego czy kolanowego. Brak również wymogu usztywnienia przez określony czas np. 14 dni.
 4. Możliwość złożenia roszczenia odszkodowawczego nawet następnego dnia po zdarzeniu, bez konieczności czekania do zakończenia leczenia.
 5. Przydzielenie Placówce indywidualnego Opiekuna w osobie Pana Marka Kostarz.

Kontakt: tel. 501 032 622, emial: mkostarz@bezpieczny.pl

 

Poniżej link do:

 1. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz Tabeli Uszczerbków

https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia

https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

UWAGA:

Przedmiotowe ubezpieczenie dedykowane jest również Dzieciom w wieku żłobkowym i przedszkolnym w wieku od 4-ego miesiąca do 7 roku życia, bez obowiązku uczęszczania do placówki oświatowej. Dla tych dzieci możliwe jest ubezpieczenia na tych samych warunkach w formie indywidualnej.

Proszę o kontakt z Opiekunem Placówki: Marek Kostarz.

 

 

Przedszkole_41.pdf

 

 

 

 

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych.

Szanowni Państwo!

 

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych.
Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli Przedszkole Miejskie w Imielinie z siedzibą w Imielinie przy ulicy W. Sapety 10 jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

 

 

 

Klauzula informacyjna

            W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję iż: - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000  )

 

I.     Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie w Imielinie, które  reprezentuje Dyrektor z siedzibą: Imielin  41-407, ul. W. Sapety 10. 

II.     Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@imielin.pl

2)   pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

1) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r . Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), Ustawa z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017 r. poz. 1189 ze zm.) oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2) Cele przetwarzania danych osobowych.

 - Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

- Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

- Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV.     Odbiorcy danych osobowych.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V. Okres przechowywania danych osobowych.

1) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2)     Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI.     Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 1. 1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. 3) usunięcia swoich danych osobowych,
 4. 4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. 5) przenoszenia swoich danych osobowych,
 6.  

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII.     Prawo do cofnięcia zgody.

 1. 1) Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 2. 2) Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
 3. VIII.  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

- ustawowym,

- umownym, lub

- warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

- W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

- W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

- W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

(Informujemy, że przed realizacją przysługujących Pani/Panu uprawnień konieczne będzie dokonanie identyfikacji – ustalenie tożsamości).

                                                                                          Dyrektor Przedszkola Miejskiego
                                 w Imielinie

        Renata Prus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

photo

Niedziela 17.02.2019

liczba odwiedzin: 1873099