Przedszkole Miejskie w Imielinie

 

Nawigacja

WITAMY

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
W IMIELINIE

Ul. Wojciecha Sapety 10

41-407 Imielin

NIP: 6462581537

REGON:271049312

Telefon: 32/2256117

Email: przedszkole.imielin@interia.pl

Strona internetowa: https;//przedszkoleimielin.edupage.org/

 

 

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych.

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych.
Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli Przedszkole Miejskie w Imielinie
z siedzibą w Imielinie przy ulicy W. Sapety 10 jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

 

 

 

Klauzula informacyjna

            W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję iż: - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000  )

 

I.     Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie w Imielinie, które  reprezentuje Dyrektor z siedzibą: Imielin  41-407, ul. W. Sapety 10. 

II.     Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@imielin.pl

2)   pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

1) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r . Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), Ustawa z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017 r. poz. 1189 ze zm.) oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2) Cele przetwarzania danych osobowych.

 - Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

- Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

- Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV.     Odbiorcy danych osobowych.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V. Okres przechowywania danych osobowych.

1) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2)     Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI.     Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 1. 1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. 3) usunięcia swoich danych osobowych,
 4. 4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. 5) przenoszenia swoich danych osobowych,
 6.  

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII.     Prawo do cofnięcia zgody.

 1. 1) Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 2. 2) Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
 3. VIII.  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

- ustawowym,

- umownym, lub

- warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

- W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

- W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

- W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

(Informujemy, że przed realizacją przysługujących Pani/Panu uprawnień konieczne będzie dokonanie identyfikacji – ustalenie tożsamości).

                                                                                          Dyrektor Przedszkola Miejskiego
                                 w Imielinie

        Renata Prus

 

 

 

 

 

**************************************************

Numer konta do opłat za przedszkole ( do 15-tego każdego miesiąca):

73 1240 4227 1111 0000 4840 4 312

(proszę w tytule wpłaty wpisywać imię i nazwisko dziecka)

**************************************************

****************************************************

RADA RODZICÓW

PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM
W IMIELINIE

Numer konta: 39843700020030031581180001

*****************************************************

 

 

 

 

 

photo

Poniedziałek 18.06.2018

liczba odwiedzin: 1727377