Przedszkole Miejskie w Imielinie

 

Nawigacja

ZASADY ODPŁATNOŚCI ŻYWIENIE DZIECI W PRZEDSZKOLU

Opłaty za przedszkole

ZASADY ODPŁATNOŚCI

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 4/2016

Dyrektora Przedszkola Miejskiego

w Imielinie

z dn 30.12 .2016r.

 

REGULAMIN

ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI POBYTU DZIECKA

W PRZEDSZKOLU  MIEJSKIM W IMIELINIE

 

1.      W celu ewidencji i rozliczania czasu oraz kosztów pobytu dzieci w Przedszkolu Miejskim w Imielinie, wprowadza się elektroniczny system  „ATMS Kids”.

2.      Elektroniczny system ewidencji i rozliczania czasu oraz kosztów pobytu dzieci obowiązuje wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Imielinie.

3.      Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, uwzględniając ilość godzin płatnych ponad 5 godzinne bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłatę za wyżywienie.

4.      W Przedszkolu Miejskim w Imielinie bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane jest w godzinach od 800 do 1300.

5.      Każdemu dziecku zapewnia się jedną indywidualną kartę zbliżeniową z przypisanym numerem, którą rodzic/prawny opiekun otrzymuje odpłatnie w cenie 10,00  zł  i potwierdza jej odbiór pisemnie.

6.      Karta zbliżeniowa jest własnością Przedszkola Miejskiego w Imielinie.

7.      Karta podlega zwrotowi z chwilą ukończenia edukacji przedszkolnej przez dziecko.

8.      Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej wydanej w depozyt obciąża użytkownika kosztami zakupu nowej karty. Koszt zakupu nowej karty wynosi 10,00 zł. Plus koszt przesyłki.

9.      Fakt utraty karty należy zgłosić do Dyrektora, lub sekretariatu Przedszkola Miejskiego w Imielinie.

10.  Rodzic/prawny opiekun może dokupić na własność dodatkowe karty zbliżeniowe przypisane do danego dziecka w cenie 10,00 zł plus koszty przesyłki.

11.  Przyprowadzając dziecko rodzic/prawny opiekun rejestruje zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika z nazwą „Wejście”. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone.

12.  Odbierając dziecko rodzic/prawny opiekun rejestruje zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika z nazwą „Wyjście”. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało odebrane.

13.  W przypadku niedopełnienia obowiązku zarejestrowania „wejścia” dziecka do przedszkola, system naliczy opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu od godziny otwarcia przedszkola.

14.  W przypadku niedopełnienia obowiązku zarejestrowania „wyjścia” dziecka z przedszkola, system naliczy opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu do godziny zamknięcia przedszkola.

15.  Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również ilość posiłków zadeklarowana przez rodziców/prawnych opiekunów w „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”, lub „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na dany rok szkolny”.

16.  Czytniki kart zbliżeniowych „wejście/wyjście” sygnalizują dźwiękiem oraz zmianą koloru diody rejestrację w systemie.

17.  Podczas odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego należy zarejestrować odbiór dziecka przy czytniku z nazwą „Wyjście”.

18.  System rozlicza rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu za pośrednictwem technologii RFID  czyli czytników kompatybilnych z kartami znajdujących się w Przedszkolu Miejskim w Imielinie.

Postanowienia końcowe

1.      Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców w Przedszkolu Miejskim w Imielinie, na stronie internetowej  przedszkola, u Dyrektora oraz w sekretariacie.

2.      Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego postanowień, a także do przekazania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola.

3.       Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptację rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem.

4.      Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu Miejskim w Imielinie udziela rodzicom/prawnym opiekunom Dyrektor, sekretarz przedszkola.

5.      W przypadku awarii systemu lub zdarzeń niezależnych od przedszkola, prowadzona będzie wersja papierowa ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.

6.      Zmiana wysokości opłaty za zakup nowej lub dodatkowej karty nie wymaga zmiany niniejszego regulaminu.

7.      Zmiana opłat za karty musi być podana do wiadomości rodziców/prawnych opiekunów w sposób przyjęty w placówce (wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców).

8.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2017r

 

 

UWAGA RODZICE

Zgodnie z Uchwałą nr XXVI/169/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2017r, w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto Imielin,

Na podstawie art.14 ust.5 pkt 1) i ust.5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( j.t. Dz. U. 2016, poz. 1943 z późn. Zm.) oraz art.18 ust.2, pkt 15, art.40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. 2016, poz.446 z późn. zm.)

Od 1 stycznia 2017r,  dzieci 6- letnie są zwolnione z opłaty za pobyt dziecka, w czasie przekraczającym wymiar zajęć w ilości 5 godzin.