Przedszkole Miejskie w Imielinie

 

Nawigacja

Statut Przedszkola

Statut Przedszkola Miejskiego w Imielinie

 

Statut

Przedszkola   Miejskiego

w Imielinie

 

 

 

 

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W IMIELINIE

 

 

SPIS TREŚCI:……………………………………………………………………………..str.2

 

PODSTAWA PRAWNA……………………………………………………………….…str.4

 

ROZDZIAŁ I:  POSTANOWIENIA OGÓLNE …..…………….…………………......str 7

 

ROZDZIAŁ II: CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ..…………………………..… str 10

 

ROZDZIAŁ III: SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA ……..……...str 15

·         § 22.1. Wybór programu wychowania przedszkolnego ……………………..…….str 15

·         § 23.Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka…………………..……........str 16

·         § 24.1.Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka ……….……………..….... str 16

·         § 27.1 Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole……..……………..……..str.17

·         § 28.Sposób sprawowania opieki nad dziećmi …….…………………….……….…str18

·         § 29.1. Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków….………. str 23

·         § 30. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ……….....……….str 24

·         § 31. Zasady rekrutacji dzieci w przedszkolu ………………………………...…….str 26

·         § 32. Prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu …………………………………..…str 28

·         § 33. Organizacja zajęć dodatkowych ……………………………………………...str 30

·         § 34. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu ……………………...str 30

·         § 35.1. Tożsamość narodowa, etniczna, językowa i religijna …………………….. str 33

ROZDZIAŁ IV: ORGANY PRZEDSZKOLA .……………………………………….. str 34

·         § 36.1. Organami przedszkola są…………………………………………………...str.34

·         § 37. Kompetencje dyrektora przedszkola ………………………………………....str 34

o   Dyrektor jako organ administracji oświatowej …………………………….str 34

o   Dyrektor jako kierownik placówki oświatowej. …………………………...str 34

o   Dyrektor przedszkola jako pracodawca ………………………………........str 36

o   Dyrektor przedszkola jako pracownik ……………………………………...str 39

·         § 38. Kompetencje wicedyrektora przedszkola……………………………………...str.39

·         § 39. Rada Pedagogiczna…………………………………………......……………. str 40

·         § 40. Kompetencje Rady Pedagogicznej. …………………………………….…..…str 41

·         § 41. Rada Rodziców …………………………………………...……………..........str 42

·         § 42. Zasady współdziałania organów przedszkola ……………………………..….str 44

ROZDZIAŁ V: WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI …………………………….……… str 45

·         § 43. Prawa i obowiązki rodziców …………………………………………….……str 45

·         § 44. Formy współpracy z rodzicami ……………………………………………… str 47

·         § 45. Informacje porządkowe dla rodziców ……………………………………...... str 49

 

ROZDZIAŁ VI: ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA ………………………….……... str 50

·         § 46.1 Arkusz organizacji pracy przedszkola………………………………………. str 50

·         § 47. Przedszkole jest placówką publiczną, nieferyjną. …………………………….str 50

·         § 51.1. Podstawowa jednostka organizacyjna przedszkola ………………………....str 51

·         § 52. Organizacja pracy wychowawczo-dydaktycznej ……………………………...str 52

·         § 53. Sposób dokumentowania zajęć …………………………………………..........str 53

·         § 54. Liczba oddziałów w przedszkolu ……………………………………………...str 54

·         § 55. Ramowy rozkład dnia ………………………………………………………….str 55

·         § 56. Przerwy w pracy przedszkola……………………………………………...…...str 57

·         § 57. Zasady odpłatności za przedszkole ………………………………………...… str 57

·         § 58. Dokumentacja przedszkola ………..……………………………………..........str 59

·         § 59. Zasady gospodarki finansowej przedszkola …………………………….......... str 60

·         § 60. Nauczanie indywidualne............................. …………………………….......... str 61

 

 

ROZDZIAŁ VII: NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA…....... str 64

·          Podstawowe obowiązki pracowników przedszkola ……..………………………… str 64

·         § 62. Prawa i obowiązki nauczyciela ………………………………………………. str 65

·         § 63. Szczegółowe zadania nauczycieli ……………………………………………...str 67

·         § 64. Zadania nauczycieli specjalistów …………………………………………….. str 70

·         § 65. Zadania logopedy. …..……………………………………….……………..…..str 71

·         § 66. Zadania terapeuty pedagogicznego……………………………………………. str 71

·         § 67. Zadania i obowiązki pracowników administracyjno-obsługowych ……………str 72

 

ROZDZIAŁ VIII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE…………………………..………. str 73

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Przedszkole działa na podstawie:

1.     Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 60, ust.1

      ( tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi 

        zmianami).

2.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego  2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późniejszymi zmianami).

3.     Ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2008r. Nr 145, poz. 917)

4.     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007r. Nr 35 poz. 222).

5.     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730).

6.     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 139, poz. 1130).

7.     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz.1490).

8.     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 września 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).

9.     Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014r., poz.7)

10.                 Statutu przedszkola.

11.                 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. 2014r. poz.642)

12.                 Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz. U. z 2014r. poz.478)

13.                Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1157)

14.                Rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania (…) ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1170)

15.                Rozporządzenie MEN i S z dnia 8 listopada 2001r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. ( Dz. U. Nr 135, poz. 1516 ze zmianami)

16.                Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 7 maja 2013r.)

17.                Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2014r., poz. 1157- rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2014r.)

18.                Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (poz.357)

19.                Rozporządzenie MEN z dnia 30.maja 2014r zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym dla dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

         §1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Miejskie w Imielinie.

     2. Siedzibą Przedszkola Miejskiego w Imielinie jest budynek położony przy ulicy Wojciecha Sapety nr 10.

     3. Przedszkole Miejskie w Imielinie jest przedszkolem publicznym nieferyjnym.

     4. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu:

     Przedszkole Miejskie w Imielinie

     41-407 Imielin

      ul. Wojciecha Sapety nr 10

         §2.  Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Imielin.

         §3.  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest        Kuratorium Oświaty w Katowicach.

          §4.  Obsługę finansowo – księgową prowadzi zatrudniona Główna Księgowa.

          §5.  Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli należy do zadań własnych gminy.

          §6.1.Przedszkole funkcjonuje cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez dyrektora i organ prowadzący.

2. Przerwa wakacyjna ustalona jest przez organ prowadzący na wniosek

 dyrektora przedszkola.

         §7.1. Przedszkole funkcjonuje w godzinach od 6.00 -17.00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

2.Czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin dziennie.  

3. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi  5 godzin dziennie i jest przeznaczony na realizację podstawy programowej

 wychowania przedszkolnego.

4. Na wniosek dyrektora organ prowadzący ustala co roku dzienny czas

  pracy   przedszkola oraz czas przeznaczony na realizację podstawy  programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin    dziennie.

 5. Za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym

 powyższy wymiar godzin (tj. 5 godzin dziennie), rodzice wnoszą opłatę

 w     kwocie 1 zł za godzinę zegarową.  

         §8. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w  godzinach od 8.00 do 13.00. W tym zakresie:

        1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci

     bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

        2) co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu) dzieci

     spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane

     są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze,

     prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, itp.);

       3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane

     według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

       4) pozostałe 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli

     czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe,

     organizacyjne i inne.

 § 9. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

§10. Zajęcia prowadzone w przedszkolu odbywają się w języku polskim.

§11. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które przekazywane są na konto  Rady Rodziców i ewidencjonowane zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej. 

§12. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.

§13. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z

  uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań

  rodziców.

§14. Zajęcia dodatkowe finansowane są przez Gminę Imielin.

§15.  Zmian dotyczących przekształcenia lub likwidacji placówki dokonuje organ  prowadzący z końcem danego roku szkolnego. Organ prowadzący zobowiązany jest co najmniej na 6 miesięcy przed terminem podjęcia działań, zawiadomić  

 o zamiarze i przyczynach podjętych działań rodziców dzieci uczęszczających do

 przedszkola i Kuratora Oświaty.

                                                                          

                                  Rozdział II

 

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§16. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty

oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy

programowej wychowania przedszkolnego. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

§17.1. Celem wychowania  przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne

 w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej  oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym- rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej;

12) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.1)), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

 

§18.1. Cele wychowania przedszkolnego są realizowane przez przedszkole

w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z

dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach  zadaniowych;

 2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i     kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w

 poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7) Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;

 8) Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

 9) Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;

10) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,

budzenie zainteresowań technicznych;

11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i

unikaniu zagrożeń;

12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją  matematyczną;

14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;

16) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym;

17) Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

 

         §19.1. Do zadań przedszkola należy:

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo – wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego;

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;  wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie wychowania i nauczania;

6) organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczególnego dziecka;

9) wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola;

10)wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

11) umożliwianie wychowankom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

12) zapewnianie, w miarę posiadanych środków opieki i pomocy materialnej dzieciom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

13) rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

14) upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

15) stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć ponad 5-godzinny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

16) rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

17) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. z policją, stowarzyszeniami, parafią i rodzicami, w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu;

18) upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

19) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

20) egzekwowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

21) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;

22)  kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

23)  dziecko przybywające z zagranicy jest przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich.

§20. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor przedszkola, nauczyciele zatrudnieni w  przedszkolu pracownicy administracyjno – obsługowi, we współpracy  z rodzicami, poradnią pedagogiczno – psychologiczną, z organizacjami  i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, także w porozumieniu  z organem prowadzącym placówkę.

 

 

 

Rozdział III

 

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

 

§21. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty  oraz w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, przy ścisłym współdziałaniu z rodzicami dzieci, organizacjami i instytucjami kulturalno – oświatowymi, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.

 

§22.1.Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w  oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

2.     Nauczyciel oddziału przedszkolnego może sam wybrać program wychowania przedszkolnego:

a)     opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami,

b)    opracowany przez innego autora (autorów),

c)     opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

 

3.     Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola

 zgodnie z obowiązującą w przedszkolu procedurą dopuszczania do użytku programu wychowania przedszkolnego i zajęć dodatkowych.

4.     Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

5.     Dyrektor przedszkola  jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

6.     Celem poprawy jakości pracy przedszkola możliwe są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne ( innowacje pedagogiczne ).

§23. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez :

      1) Organizowanie różnych sytuacji wychowawczych, opiekuńczych i   edukacyjnych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka w sferze społecznej, ruchowej i umysłowej;

      2). Kształtowania wrażliwości na potrzeby innych, wychodzenie naprzeciw nim w poczuciu odpowiedzialności za drugiego człowieka;

      3) Kierowanie procesem dydaktyczno – wychowawczym, w sposób podmiotowy i partnerski uwzględniający propozycje dzieci i rodziców;

      4) Wnikliwą obserwację zachowania i postępów dzieci, diagnozowanie poziomu rozwoju psychoruchowego dzieci rozwijających się wolniej i dzieci o nieharmonijnym rozwoju ( kierowanie za zgodą rodziców na badania specjalistyczne );

      5) Intensywne wspomaganie rozwoju dzieci rozwijających się wolniej lub nieharmonijnie, uwzględniając ich rzeczywiste potrzeby i możliwości;

      6). Zaspakajanie potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami, zapewnienie warunków umożliwiających im rozwijanie zadatków wrodzonych i osiąganie sukcesów.

 

§24.1.   Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka poprzez :

     1) Pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziców;

     2) Organizowanie różnorodnych sytuacji wychowawczych zgodnie z programem   wychowawczym przedszkola;

     3) Pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

     4) Informowanie na bieżąco o postępach i problemach dziecka;

     5) Uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych  w przedszkolu;

     6) Wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

     7) Stwarzanie rodzicom możliwości rozwijania własnych umiejętności

     wychowawczych ( pedagogizacja, działalność wydawnicza przedszkola );

     8) Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka;

     9) Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla

     rodziców ( porad, konsultacji i warsztatów );

     10) Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach

     kryzysowych, przeciwdziałanie patologii rodzinnej;

     11) Współpracę z podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

 §25.  Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

§26.  Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, sądu rodzinnego w sytuacji potrzeby podjęcia interwencji ze względu na zaistniałą sytuację rodzinną, losową dziecka.

 

§27.1.  Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole, odbywa się poprzez:

    1) Stwarzanie dzieciom warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości;

    2) Kształtowanie u dzieci przyjaznego nastawienia do uczenia się, w tym także  zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego;

    3) Zachęcanie i wdrażanie dzieci do poznawania świata;

    4) Wychowanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, kształtowanie

    umiejętności rozważnego zachowywania się w codziennych sytuacjach;

    5) Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi;

    6) Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie kształtowania kultury językowej,

    przygotowanie do nauki czytania i pisania oraz edukacji matematycznej;

    7) Realizowanie dążeń dzieci do wypowiadania się w twórczości plastycznej, muzycznej i ruchowej;

    8) Łagodzenie stresu adaptacyjnego związanego z przekroczeniem progu szkoły  i podjęciem roli ucznia.

 

§28. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi.

 

1.     Dzieciom zapewnia się w przedszkolu bezpieczne i higieniczne warunki zabawy nauki i wypoczynku:

       1) Nauczyciele dbając o równowagę psychiczną dzieci i ich dobre samopoczucie proponują zróżnicowane zajęcia, stosują na zmianę formy wymagające większego  wysiłku i swobodne zabawy, dbają o właściwy stosunek pobytu dzieci w sali i na powietrzu;

       2) Pracownicy przedszkola postępują zgodnie z zasadami dobrej praktyki  higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej;

       3) W miejscach, w których prowadzone są zajęcia stan urządzeń nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci;

       4) Sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz

  powierzchnię użytkową, a sprzęty są dostosowane do wymogów ergonomii;

       5) Przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej;

       6) W pokoju nauczycielskim i w pomieszczeniu socjalnym znajdują się apteczki

   wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją

   dotyczącą jej udzielania;

       7) Urządzenia nowo nabywane i elementy wyposażenia posiadają stosowne atesty i certyfikaty.

      8) W widocznym miejscu umieszcza się plany ewakuacji przedszkola z  budynku wraz z oznaczeniami;

      9) pracownicy zabezpieczają przed dostępem dzieci środki chemiczne, które używane są do prac porządkowo-higienicznych w przedszkolu;

    10) Zaznajamia się dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się w budynku, oraz ustala się obszar, w którym mogą przebywać i poruszać się;

    11) W czasie zajęć gimnastycznych i zabaw należy zwracać uwagę na stopień sprawności fizycznej i wydolność organizmu dzieci, ćwiczenia należy dostosować do możliwości dziecka;

    12) Urządzenia i sprzęt wykorzystywany do zabaw i ćwiczeń ruchowych w sali i w ogrodzie musi zapewnić bezpieczne korzystanie z tych urządzeń ( stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami);

    13) Zajęcia z obszaru wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci są organizowane na sali gimnastycznej w Hali Widowiskowo- Sportowej przez  nauczyciela.

   14) nauczyciel prowadzący zajęcia zapoznaje dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestnictwa w grach i zabawach;

2.     Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący      obowiązki

zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym , a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.

3.     W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby

dorosłej.

4.     Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny pod opiekę jednego

 lub dwojga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy.

5.     W grupie najmłodszej zatrudniona jest pomoc nauczyciela, która pomaga

w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

6.     Dzieci sześcioletnie są objęte opieką pielęgniarki szkolnej, która współpracuje

 z nauczycielami w prowadzeniu oświaty zdrowotnej.

7.     W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku tryb postępowania powypadkowego

 określony jest odrębnymi przepisami zawartymi w procedurze postępowania powypadkowego.

8.     Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców. W sytuacjach

 koniecznych, gdy brak kontaktu z rodzicami, korzysta się z usług pogotowia ratunkowego.

9.     Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp

i szkoleniach przeciwpożarowych oraz szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Na zebraniu organizacyjnym poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego wszyscy pracownicy informowani są o odpowiedzialności za zdrowie, życie i bezpieczeństwo wychowanków.

10.       W celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach publicznych prowadzi się

 systematyczną pracę nad zaznajamianiem dzieci z podstawowymi przepisami ruchu drogowego. Przedszkole stosuje różnorodne formy pracy sprzyjające opanowaniu umiejętności poruszania się po drogach i współpracuje z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.

11.       Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się dzieciom opiekę, dostosowując

 liczbę opiekunów do potrzeb grupy.

12.       Każde wyjście, wyjazd z dziećmi poza teren przedszkola odnotowuje się

w „zeszycie wyjść”. Wymagany jest podpis osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo powierzonych dzieci.

13.       Przedszkole może prowadzić wycieczki autokarowe, krajoznawcze, „zielone

 przedszkole” i inne imprezy wyjazdowe ( kino, teatr, muzeum), z uwzględnieniem w tym zakresie przepisów, stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci.

14.       Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (prawnych

 opiekunów).

15.       Zgodę na wycieczkę wydaje dyrektor na podstawie podpisania karty wycieczki,

   co najmniej na dzień przed wyjazdem dzieci. Dyrektor wyraża zgodę na łączenie

   funkcji kierownika wycieczki i opiekuna.

16.       Nauczyciel organizując wycieczkę gromadzi następującą dokumentację:

       1) kartę wycieczki, harmonogram, listę uczestników (imię, nazwisko, adres,

        PESEL);

       2) pisemną zgodę rodziców na wyjazd dziecka;

       3) zakres czynności kierownika wycieczki;

       4) zakres czynności opiekuna;

       5) deklaracja w sprawie ochrony zdrowia i życia wychowanków;

       6) preliminarz finansowy wycieczki;

       7) dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw

       nieszczęśliwych wypadków;

       8) dowód ubezpieczenia opiekunów od odpowiedzialności cywilnej.

17.       Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji spacerów i wycieczek zawarte są

w Regulaminie spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu.

18. W przypadku wycieczek jednodniowych, nauczyciel organizujący wycieczkę przedstawia dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia kartę wycieczki i harmonogram.

19. W czasie wyjść poza teren przedszkola nauczyciel powinien posiadać apteczkę.

20. Przed rozpoczęciem wycieczki nauczyciel powinien przeprowadzić pogadankę na temat bezpieczeństwa, przypomnieć istotne dla danego rodzaju zajęć wiadomości i zasady bezpieczeństwa.

21. Nauczyciele, pomoc nauczyciela i woźne oddziałowe są zobowiązani znać i stosować „Regulamin spacerów i wycieczek”.

22.Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej opieki dzieciom w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadomienie dyrektora oraz rodziców o stanie dziecka.

23. Postępowanie nauczycieli po zaistnieniu wypadku dziecka: jeśli wypadek zdarzy się w obiekcie przedszkolnym, każdy pracownik placówki, który jest jego świadkiem, natychmiast wykonuje następujące czynności: zawiadamia dyrektora przedszkola, zapewnia natychmiastową pomoc medyczną, zawiadamia rodziców ( prawnych opiekunów)

25. Jeżeli wypadek zdarzy się w czasie wycieczki wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki.

26. Jeśli w przedszkolu ogłoszona zostaje akcja ewakuacyjna nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi, nakazując dzieciom poruszać się trzymając się za ręce, a sam idzie na czele rzędu trzymając pierwsze dziecko za rękę, na końcu wchodzi pomoc nauczyciela bądź woźna oddziałowa, która sprawdza, czy wszystkie dzieci opuściły miejsce zdarzenia.

28. W nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są a zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

29. Przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego, pracownik przedszkola sprawdza teren pod względem bezpieczeństwa.

30.W czasie zabaw w ogrodzie przedszkolnym zawiera się z dziećmi umowy odnośnie bezpieczeństwa przy korzystaniu  z urządzeń ogrodowych i zakazu wychodzenia poza ogrodzenie przedszkola.

31. Szczegółowe zasady pobytu dzieci w przedszkolu i w ogrodzie przedszkolnym określają odrębne procedury.

32. Każdy pracownik przedszkola wspomaga nauczyciela w opiece nad dziećmi oraz czuwa nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa przez dzieci na terenie przedszkola.

§29. 1. W przedszkolu umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw

nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców.

 

2. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. Przedszkola pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o zwolnieniu dziecka z kosztów ubezpieczenia.

 

§ 30. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:

 

1. Opiekę nad dziećmi w drodze do przedszkola sprawują rodzice prawni opiekunowie  osoby sprawujące pieczę zastępczą lub dorosłe upoważnione oświadczeniem, zapewniając dzieciom bezpieczeństwo.

2. Rodzice prawni opiekunowie dzieci, osoby sprawujące pieczę zastępczą przyprowadzają i odbierają je z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu w momencie odebrania dziecka z sali.

3. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną (na piśmie) przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili.

4. Rodzice prawni opiekunowie, osoby sprawujące pieczę zastępczą mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa. Nauczyciel może domagać się wylegitymowania  osoby odbierającej dziecko.

5. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko ( np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

6. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami  opiekunami prawnymi lub osobami sprawującymi pieczę zastępczą nad dzieckiem.

7. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka prawnych opiekunów, osoby sprawujące pieczę zastępczą.

8. W przypadku, gdy pod wskazanymi nr telefonów ( praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców prawnych opiekunów lub osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami prawnymi opiekunami lub osobami sprawującymi pieczę zastępczą nad dzieckiem.

9.      Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego  z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

10. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać nauczycielce lub innemu pracownikowi przedszkola. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.

11. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola i zgodnie z podpisaną umową przez rodziców  prawnych opiekunów dzieci lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

12. Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić to pracownikowi przedszkola. Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo.

13.Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych, dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do całkowitego wyleczenia. W przedszkolu nie można podawać dziecku żadnych lekarstw.

14.Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania umowy zawartej z dyrektorem

przedszkola, w szczególności do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

15.Przedszkole nie odpowiada za rzeczy przyniesione przez dziecko do przedszkola ani za rzeczy pozostawione w szatni.

 

§ 31.  Zasady rekrutacji dzieci w przedszkolu:

    1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat. W szczególnych przypadkach  może uczęszczać dziecko przed ukończeniem 3 roku życia, to jest w wieku 2,5 lat.

2.  Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego,    może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.

3. Dziecko 5 i 6 – letnie  ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w którym dziecko kończy 5  lat.

    4. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega

    egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

    5. Rodzice dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania

    przedszkolnego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym

    innego państwa w Polsce są zobowiązani poinformować o tym dyrektora

    szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, w terminie

    do 30 września każdego roku.

    6. Kryteria rekrutacji do przedszkola. Na pierwszym etapie postępowania

    rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wynikające z ustawy o systemie

    oświaty:

       1) Wielodzietność rodziny;

       2) Niepełnosprawność kandydata;

       3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

       4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

       5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

       6) Samotne wychowanie kandydata w rodzinie;

       7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

   Powyższe kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola mają jednakową wartość.

   Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria 

   określone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta.

   Każdemu kryterium określa się wartość punktową.

   7. Komisja rekrutacyjna:

1) Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora w oparciu o terminarz postępowania rekrutacyjnego (zał. Nr 5 );

2) W skład komisji wchodzą: przedstawiciel Rady Pedagogicznej – 2 osoby,   przedstawiciel Rady Rodziców – 2 osoby, przedstawiciel organu prowadzącego w roli obserwatora;

3) Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

8.     Zadania Komisji Rekrutacyjnej:

1)    ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej

 wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów   niezakwalifikowanych;

2)    ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych;

3)    sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;

4)    przygotowanie uzasadnienia przyczyny odmowy przyjęcia kandydata

 w przypadku złożenia przez rodzica wniosku.

 

9.     Uprawnienia Komisji Rekrutacyjnej:

    1) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów

 potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Burmistrza  Miasta Imielin właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.  Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 

10.        Procedura odwoławcza

1)    w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola;

2)    przewodniczący komisji rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym;

3)    Komisja rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni. W uzasadnieniu podaje przyczynę nie przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał.

11.        Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani

są w terminie podanym w harmonogramie do zawarcia umowy cywilnoprawnej z dyrektorem przedszkola w przypadku możliwości i zamiaru korzystania ze świadczeń przedszkolnych w danym roku, dotyczącą wyżywienia.

  12. Przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy

wychowanków:

     1) zaleganie z należnymi opłatami za 2 miesiące;

     2) dwumiesięczna nieobecność dziecka bez wcześniejszego zgłoszenia lub

     Usprawiedliwienia;

     3) w sytuacji, gdy narażone jest dobro innych dzieci.

Szczegółowe zasady rekrutacji zawiera „Regulamin Rekrutacji Przedszkola

Miejskiego w Imielinie”.

 

§32.  Prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu

 

1.     Pracownicy przedszkola przestrzegają założeń Konwencji Praw Dziecka - kierują się dobrem dziecka.

2.     Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1)    właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo –

dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego, podmiotowego

 traktowania;

2)    ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź

 psychicznej;

4) poszanowania jego godności osobistej;

5) poszanowania własności;

6) opieki i ochrony;

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat;

8) akceptacji jego osoby;

9) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w przedszkolu;

10) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych.

3. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne

 i  kolegów:

     1) szanować kolegów i wytwory ich pracy;

     2) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;

     3) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;

     4) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;

     5) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

     6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

     7) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający

     z   postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

     8) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

4. Dzieciom uświadamia się ich prawa i obowiązki i jasno określa się reguły

ich postępowania w przedszkolu.

 

§33. Organizacja zajęć dodatkowych

1.   Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb

i możliwości rozwojowych dzieci.

2.   W przedszkolu przygotowuje się dzieci do posługiwania się językiem

obcym nowożytnym ( np. język angielski) i organizuje nieodpłatne zajęcia dodatkowe umożliwiające im rozwijanie zdolności i zainteresowań ( np. rytmika, gimnastyka korekcyjna, religia itp.)

3.   Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizowane są

w przedszkolu zajęcia dodatkowe, zapewniające im specjalistyczną pomoc i opiekę:

1)    zajęcia logopedyczne, organizowane dla dzieci z zaburzeniami mowy,

które  po przeprowadzeniu badań wymowy skierowane są na zajęcia do specjalisty  - logopedy;

     2) terapia pedagogiczna, organizowana dla dzieci potrzebujących dodatkowej  pracy o charakterze indywidualnym.

4.   Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalone są przez dyrektora placówki.

5.   Dla dzieci 5- letnich nauczanie  języka obcego - angielskiego będzie

zorganizowane w ramach realizacji podstawy programowej. Wymagania kwalifikacyjne nauczyciela danego języka określa rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

§34. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

 

1.     Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

2.     Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej to zadanie dyrektora, a udzielają jej bezpłatnie nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz terapeuci pedagogiczni pracujący w przedszkolu.

1)    Dyrektor przedszkola powołuje zespół wspierający;

2)    Dyrektor przedszkola kieruje praca zespołu ds. wczesnego wspomagania lub upoważnia nauczyciela;

3)    Dyrektor przedszkola ustala w uzgodnieniu z rodzicami miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania dziecka.

3.     Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:

1) Diagnozowanie środowiska dzieci;

           2) Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb

     dzieci i umożliwienie ich zaspokojenia;

           3) Prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień

     uczniów;

           4) Wspieranie dzieci z wybitnymi uzdolnieniami;

           5) Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej

     w formie zajęć specjalistycznych : korekcyjno – kompensacyjnych,

     logopedycznych;

           6) Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających

     z programu wychowawczego przedszkola;

           7) Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci;

           8) Upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie

     właściwej postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

4.     Szczególną troską oraz wsparciem przedszkole obejmuje dzieci:

     1) niepełnosprawne;

     2) niedostosowane społecznie;

3) zagrożone niedostosowaniem społecznym;

4) szczególnie uzdolnione;

5) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

6) z zaburzeniami komunikacji językowej;

7) z chorobą przewlekłą;

8) będące w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;

9) z niepowodzeniami edukacyjnymi;

          10)zaniedbane w związku z sytuacją bytową ich i ich rodziny, sposobem

    spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

          11) mające trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze

    zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym

    kształceniem za granicą.

5.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

1)    rodziców dziecka;

2)    dyrektora przedszkola;

3)    nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;

4)    poradni;

5)    asystenta edukacji romskiej;

6)    pomocy nauczyciela;

7)    pracownika socjalnego;

8)    asystenta rodziny;

9)    kuratora sądowego.

6.     W przedszkolu przy organizowaniu i udzielaniu pomocy współpracuje pomiędzy:

1)    rodzicami dziecka;

2)    poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3)    placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)    przedszkolami, szkołami oraz placówkami;

5)    organizacjami pozarządowymi;

6)    instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

§ 35. 1. W przedszkolu umożliwia się dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej poprzez :

1) Rozbudzanie przynależności narodowej, regionalnej, lokalnej;

2) Ochronę i przekaz narodowego i śląskiego dziedzictwa kulturowego;

3) Aprobatę „ dwujęzyczności”: języka literackiego i gwary;

4) Kształtowanie szacunku dla praw człowieka, podstawowych  swobód, bez względu na różnicę rasy, koloru skóry, poglądów politycznych, przekonań i wyznań, narodowości, pochodzenia społecznego, urodzenia – na podstawie art. 2 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka;

5) Zapewnienie poszanowania prawa do zachowania obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych na podstawie art.8 Konwencji o Prawach Dziecka;

6) Zapewnienie możliwości nauki religii na życzenie rodziców, dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków oddziału przedszkolnego:

a)     Dla mniejszej liczby dzieci w oddziale nauka religii powinna być organizowana

 w grupie między oddziałowej. Nauka religii w przedszkolu powinna być prowadzona w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo ( właściwych dla danej grupy wiekowej ).

b)    Jeżeli w przedszkolu na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie

 nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu wychowanków, organ prowadzący w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie między przedszkolnej lub poza przedszkolnym punkcie katechetycznym.

c)     Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z późniejszymi zmianami dzieci,

które nie uczęszczają na lekcje religii mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

 

 

Rozdział IV

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§36.1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców.

 

§37. Kompetencje dyrektora przedszkola

     1. Dyrektor, jako organ administracji oświatowej: 

     1) Jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych;

2) Opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do 15 września danego roku szkolnego;

3) Przedstawia Radzie Pedagogicznej po pierwszym półroczu roku szkolnego ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności przedszkola;

      4) Przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wyniki i wnioski ze

      sprawowanego nadzoru pedagogicznego w terminie do 31 sierpnia danego roku

      szkolnego;

5) Przyjmuje uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonego nadzoru;

6) Przeprowadza procedurę awansu zawodowego nauczycieli.

     2. Dyrektor jako kierownik placówki oświatowej odpowiada za :

     1) dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola;

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi

w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole;

3) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

4) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych;

5) organizację indywidualnego nauczania na czas określony w orzeczeniu przez zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej. Na podstawie tego orzeczenia dyrektor ustala zakres, czas i miejsce prowadzenia zajęć, a także formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) działalność przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz;

7) nadzór pedagogiczny

a)     przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola

b)    kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

c)     wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań w szczególności przez: diagnozę pracy przedszkola, planowania działań rozwojowych, w tym motywowania do doskonalenia rozwoju zawodowego, prowadzenia działań rozwojowych, w tym organizowania szkoleń i narad.

8) opiekę nad dziećmi, stwarzając im warunki harmonijnego rozwoju;

9) realizację uchwał rady rodziców oraz rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji;

10) realizację środków określonych w planie finansowym przedszkola, ponosząc odpowiedzialność za właściwe ich wykorzystywanie;

11) administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

12) wykonanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;

13) prowadzenie i przygotowanie zebrań rady pedagogicznej;

14) ustalenie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej organizację pracy

 przedszkola;

15) wstrzymanie wykonania uchwał rady pedagogicznej o ile są niezgodne

z prawem, niezwłoczne zawiadomienie o tym organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny, które mogą ostatecznie uchylić uchwałę;

16) przydzielenie nauczycielom zajęć, o których mowa w art.41, ust.2,pkt 4

 ustawy o systemie oświaty;

17) organizację powstania rady rodziców, bierze w niej udział z głosem

Doradczym;

18) sporządzenie ramowego rozkładu dnia, arkusza organizacyjnego placówki;

19) rozkład zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

20) powierzenie nauczycielom opieki nad dziećmi;

21) przestrzeganie regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkola;

22) podjęcie decyzji  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach :

a)     zaleganie z odpłatnością za przedszkole powyżej dwóch miesięcy,

b)    nieobecność dwumiesięczna bez zgłoszenia lub usprawiedliwienia,

c)     w sytuacji gdy zagrożone jest dobro innych dzieci.

 

3. Dyrektor przedszkola jako pracodawca :

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

2) nagradza i karze pracowników zgodnie z art. 108,& 1 kodeksu pracy;

3) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród, i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników;

4) dokonuje przeniesienia nauczyciela mianowanego do swojego przedszkola;

5) przenosi nauczyciela w stan nieczynny;

6) rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem oraz pracownikiem

administracyjno – obsługowym;

7) kieruje nauczyciela oraz pozostałych pracowników na badania lekarskie;

8) stwierdza wygaśnięcie stosunku pracy;

9) wypłaca odprawy;

10) może ustalić nauczycielowi 4- dniowy tydzień pracy;

11) udziela płatnego urlopu na poratowanie zdrowia;

12) ma obowiązek dbać o zatarcie kar dyscyplinarnych;

13) może zawiesić nauczyciela w pełnieniu obowiązków;

14) może przedłużyć okres zatrudnienia nauczyciela w wieku emerytalnym;

15) załatwia sprawy osobowe pracowników;

16) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników;

17) współdziała z zakładowymi organizacjami zawodowymi;

18) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;

19) zapewnia odpowiedni stan BHP, w tym :

a)     chroni zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych

i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki,

b)    organizuje pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

c)     zapewnia  przestrzeganie przepisów oraz zasad BHP, wydaje       polecenia

usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontroluje wykonanie tych poleceń,

d)    zapewnia wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych

 przez organy nadzoru nad warunkami pracy,

e)     zapewnia wykonanie poleceń SIP,

f)      zna w zakresie niezbędnym przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz

 zasady BHP,

g)     przed podjęciem pracy kieruje kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie,

a pracownika na okresowe i kontrolne badania lekarskie, zgodnie z odrębnymi przepisami,

h)    pokrywa koszty badań pracowników,

i)       zapewnia przeszkolenie pracownika w zakresie BHP i p. poż,  przed

dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi okresowe szkolenia w tym zakresie,

j)       dostarcza pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze,

k)    ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,

których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne ( regulamin ).

20) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą przedszkola;

21) zaznajamia pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,sposobem wykonywania pracy oraz ich podstawowymi  uprawnieniami;

22) organizuje pracę zapewniającą pełne wykorzystanie czasu pracy, uzdolnień,

 kwalifikacji pracowników;

23) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki, prowadzi

 systematyczne szkolenia w tym zakresie;

24) terminowo i prawidłowo wypłaca wynagrodzenie;

25) ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

26) zaspakaja w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników;

27) stosuje obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy;

28) prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników;

29) wpływa na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;

30) wypowiada lub rozwiązuje stosunek pracy nie naruszając przepisów;

31) przestrzega przepisów dotyczących czasu pracy;

32) wypłaca wynagrodzenia, nie dokonuje bezprawnych potrąceń;

33) udziela urlopu wypoczynkowego i nie obniża jego wymiaru;

34) wydaje pracownikowi świadectwa pracy;

35) wykonuje orzeczenia sądu pracy;

36) przestrzega przepisów  BHP;

37) zawiadamia inspektora pracy o ciężkim, śmiertelnym lub zbiorowym wypadku przy pracy;

38) wykonuje polecenia inspektora pracy;

39) nie utrudnia działalności organów kontrolnych, umożliwia prowadzenie

kontroli, udziela informacji niezbędnych do wykonania zadań.

 

4. Dyrektor przedszkola jako pracownik:

1) Dyrektor jest pracownikiem przedszkola;

2) Bezpośrednim zwierzchnikiem dyrektora jest Burmistrz Miasta Imielin. Od niego dyrektor otrzymuje polecenia służbowe.

 

§38.  Kompetencje wicedyrektora przedszkola

 

1. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności:

1) Przygotowuje projekty rozkładu zajęć, przydziału czynności dla nauczycieli, dyżurów, planu pracy przedszkola;

2) Organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej, ustala zastępstwa doraźne;

3) Prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli, zapewniając pomoc w realizacji tych zadań (hospitacje, kontrola dokumentacji nauczycieli);

4) Nadzoruje prowadzenie inwentaryzacji majątku przedszkola;

5) Sprawuje opiekę nad organizacją, przebiegiem imprez, uroczystości, zajęć otwartych;

6) Dba o prawidłowe funkcjonowanie sprawności organizacyjnej w placówce;

7) Dba o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych.

2.   Wicedyrektor uprawniony jest do:

1) Wnioskowania do dyrektora w sprawie wyróżnień, kar porządkowych, dodatku motywacyjnego, premii;

2) Formułowania projektów oceny pracy podległych mu bezpośrednio pracowników;

3) Używania pieczątki osobowej i podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

3.  Wicedyrektor zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności.

4. Wicedyrektor wykonuje inne zadania zalecone przez dyrektora  przedszkola.

 

§39.  Rada Pedagogiczna

 

1.     W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola.

2.     W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3.     W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4.     Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

5.     Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu I semestru i po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. Zebrania Rady są protokołowane.

6.     Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

7.     Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

    §40. Kompetencje Rady pedagogicznej.

 

1.     Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a)     zatwierdzenie planów pracy przedszkola,

b)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

c)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

d)    podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci,

e)     przygotowanie projektu statutu przedszkola lub jego zmian i przedstawienie do uchwalenia Radzie Rodziców.

f)      ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy nauczyciela.

2.     Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)     organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć i rozkład zajęć dodatkowych,

b)    projekt planu finansowego przedszkola,

c)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d)    propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.

3. Rada wnioskuje w sprawach:

a)     doskonalenia organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńcze,

b)    oceny pracy nauczyciela,

c)     odwołania nauczyciela z funkcji  dyrektora.

     4. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Rady Pedagogicznej zawiera

         Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej.

 

    §41. Rada Rodziców

 

1.   W przedszkolu  działa Rada Rodziców, która jest kolegialnym organem przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci.

2.   Zasady wyboru rady rodziców określa ustawa o systemie oświaty.

          1) W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad

 oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci

 danego oddziału;

          2) W wyborach, o których mowa w pkt „1.1” jednego dziecka reprezentuje jeden  Rodzic;

          3) Wybory przeprowadza się  na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

3.   Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola i określa w szczególności:

          1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

          2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz

    przedstawicieli tych rad do rady rodziców przedszkola;

          3) Rada rodziców w realizacji zadań przedszkola  jest samorządnym

    przedstawicielem rodziców współdziałającym z Dyrektorem Przedszkola, Radą

    Pedagogiczną , władzami oświatowymi i gminnymi oraz innymi organizacjami

    i instytucjami;

          4). Rada Rodziców wspiera działalność statutową  przedszkola oraz może

    gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady

    wydatkowania środków oraz sposób ich rozliczania określa regulamin.

4.   Do uprawnień i obowiązków Rady Rodziców należy:

          1) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy przedszkola;

          2) współpraca  z środowiskiem lokalnym i zakładami pracy;

          3) wyrażanie zgody na działanie organizacji w przedszkolu;

          4) występowanie do Dyrektora Przedszkola w sprawach organizacji zajęć

      dodatkowych;

         5) wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o

      wyższy stopień awansu zawodowego;

         6) występowania do Dyrektora z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy  nauczyciela;

         7) delegowanie  swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko  Dyrektora Przedszkola;

         8) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programów działania

     przedszkola  w zakresie wychowania oraz profilaktyki;

         9) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub  wychowania, o którym mowa w art. 34 ust. 2 USO;

        10) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora

     Przedszkola.

5.   Szczegółowe informacje dotyczące działalności Rady Rodziców zawiera Regulamin Rady Rodziców.

 

 

§42. Zasady współdziałania organów przedszkola.

 

1. Organy przedszkola porozumiewają się ze sobą w następujący sposób :

1) ustalają zasady współdziałania poszczególnych organów zapewniające w szczególności właściwe wykonywanie kompetencji tych organów określonych w przepisach prawa i w statucie przedszkola;

2)  zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach, poprzez zapraszanie na zebrania członków Rady ( Rodziców lub Pedagogicznej), wymianę informacji poprzez przewodniczących Rad, pisemne przedstawienie sprawy;

2. Każdy z organów dysponuje możliwością zwołania wspólnego spotkania w celu wymiany informacji, planowanych i podejmowanych działań i decyzji.

3. Tryb organizowania spotkań organów przedszkola odbywa się zgodnie z ustaleniami w regulaminach organów. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich  członków o terminie i porządku zebrania. Informację o spotkaniach mają formę pisemną ( ogłoszenia, itp. ) i powinny się ukazać na co najmniej 5 dni przed planowanym spotkaniem.

4. Rozwiązywanie sporów między organami przedszkola:

1) Umożliwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola  z udziałem zainteresowanych stron, bez angażowania osób z zewnątrz. W tym celu przeprowadzone będą rozmowy negocjacyjne w celu zażegnania lub złagodzenia konfliktu;

2) Jeżeli rozmowy nie przyniosą oczekiwanych rezultatów włączy się w rozwiązanie sporów mediatora;

3) Jeżeli wypracowane rozwiązanie nie satysfakcjonuje zainteresowaną stronę może ona zwrócić się o rozwiązanie problemu do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, ZNP lub sądu;

4) Jeżeli spór rozstrzyga organ nadzorujący, prowadzący, ZNP lub sąd – strony są informowane o rozstrzygnięciach na posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.

 

Rozdział V

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

                §43. Prawa i obowiązki rodziców.

1. Rodzice mają prawo do:

1) Wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

2) Znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

3) Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

4) Wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

5) Otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

7) Udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych, itp.;

9) Wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;

10) Wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;

11) Udziału w zajęciach otwartych organizowanych w przedszkolu.

 

2. Obowiązki rodziców względem dziecka określają następujące dokumenty:

1) Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców;

2) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;

3) Konwencja o prawach dziecka;

4) Statut przedszkola.

 

3. Rodzice mają obowiązek:

1) Regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

2) Współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę, w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola;

3) Przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta;

4) Odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

5) Informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

6) Zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

7) Przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;

8) Interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

9) Kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

10) Zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie  w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

11) Uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

12) Bezzwłocznie zgłaszać informację o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

13) Śledzić na bieżąco informacje na tablicy ogłoszeń;

14) Informować o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

15) Dostarczyć do przedszkola informację potwierdzona przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalającym na pobyt dziecka w przedszkolu;

16) Zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

17) Kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola, celem uniknięcia wypadku;

18) Znać i przestrzegać postanowień statutowych.

 

                       §44. Formy współpracy z rodzicami.

 

1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych.

2. Przedszkole wydaje rodzicom informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

3. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:

1) Rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;

2) Ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;

3) Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:

a)      prowadzenie biblioteki z literaturą pedagogiczną pomagającą w wychowaniu

 dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych,

           b) prelekcje psychologa, pedagoga, logopedy, lekarza specjalisty na zebraniach ogólnych,

           c) rozmowy indywidualne,

           d) zebrania ogólne i grupowe,

           e) zajęcia otwarte,

           f) gazetkę dla rodziców.

4) Uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:

     a) zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej,

     b) kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,

     c) utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach i trudnościach dziecka.

 

4. Przedszkole organizuje Dzień Otwarty dla nowo przyjmowanych dzieci.

1) Na Dzień Otwarty zapraszani zostają rodzice wraz z dziećmi, w celu:

     a) Obserwowania przez rodziców zachowania dziecka w kontaktach interpersonalnych z innymi dziećmi i nauczycielem,

     b) Oglądu bazy lokalowej przedszkola i wyposażenia sal,

     c) Obniżenia u dziecka i rodziców poczucia lęku związanego z przebywaniem dziecka poza domem.

2) Organizacja Dnia Otwartego wynika z harmonogramu przedszkolnego programu adaptacyjnego.

 

                       §45.  Informacje porządkowe dla rodziców.

 

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach od 6.00 do 8.00. Ewentualne spóźnienia rodzice są zobowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawcy grupy.

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza, nauczycielce dyżurującej lub innemu pracownikowi przedszkola pełniącemu dyżur. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.

3. Do przedszkola nie powinno się przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola.

4. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.

5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

6. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka, wskazującym na początki choroby.

7. Dziecko powinno mieć wygodne i bezpieczne obuwie zmienne oraz ubiór dostosowany do panującej pogody.

8. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek, za wyjątkiem ustalonych Dni Zabawek. Za zepsucie lub zagubienie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

9. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

 

 

 

Rozdział VI

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

                  §46.1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy przedszkola.

   2. Arkusz organizacji pracy przedszkola zatwierdza  organ prowadzący przedszkole.

   3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności :

       1) czas pracy poszczególnych oddziałów;

       2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

       3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

 

 

§47.  Przedszkole jest placówką publiczną, nieferyjną, która :

1.  Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie  podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

     3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.

     4. Sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do ich wieku i możliwości rozwojowych oraz do potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

5. Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu

 w przedszkolu oraz poza jego terenem.

     6.  Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym oraz stosuje w swoich działaniach obowiązujące

przepisy BHP i przeciwpożarowe.

         §48. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest przez organ prowadzący na wniosek   dyrektora przedszkola i Rady Pedagogicznej i wynosi 11 godzin dziennie: od 6.00 do 17.00.

          §49. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie. 

          §50. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a

kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

 

             §51.1.  Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział:

 

   1) Oddział obejmuje dzieci w zbliżonym wieku;

   2) Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

2. Zakłada się możliwość zmniejszenia liczby oddziałów i ich pracy w ciągu dnia, w czasie świąt i ferii. Liczba dzieci w tym oddziale nie może być niższa niż 5.

     3. Dzieciom z dysfunkcją ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do grup zerowych, przewlekle chorym, innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki  i wychowania w warunkach przedszkolnych, przedszkole organizuje indywidualne nauczanie i wychowanie. Może ono być organizowane w domu rodzinnym dziecka lub na terenie przedszkola. Indywidualnym nauczaniem i wychowaniem obejmuje się dzieci, w stosunku do których Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna lub Poradnia Specjalistyczna orzekła taką formę kształcenia.

 

§52.  Organizacja pracy wychowawczo - dydaktycznej

1.     Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i program wybrany przez nauczycieli.

2.     Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego oraz  pomocniczych pakietów edukacyjnych. Termin podania do publicznej wiadomości przedszkolnego zestawu programów obowiązuje do 15 czerwca roku szkolnego poprzedzającego ich realizację.

3.     Nauczyciel przedstawia wybrane programy i pakiety edukacyjne  Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania, a dyrektor przedszkola dopuszcza je do użytku przedszkolnego.

4.     Zajęcia specjalistyczne i pozabudżetowe odbywają się na podstawie programów wybranych przez osoby prowadzące te zajęcia lub programów autorskich.

5.     Nauka religii odbywa się na podstawie programów opracowanych przez władze kościołów.

6.     Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada :

        1) sale zajęć do poszczególnych oddziałów,

        2) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,

        3) kuchnię z zapleczem,

        4) szatnię dla dzieci,

        5) łazienki dla dzieci.

7.     Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do ich wieku.

8.     Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie, zgodnie z zaleceniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

9.     Przedszkole może organizować dla dzieci różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Zasady organizacji spacerów i wycieczek określa Regulamin, który znajduje się na terenie placówki.

10.  Dzieci 5-6 letnie, którym stan zdrowia, zgodnie z zaświadczeniem lekarskim,  uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

11.  Czas trwania zajęć w przedszkolu:

        1) Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut;

          2) Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dziecka i wynosić :

a)     z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,

b)    z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.

    3) Nauka religii w przedszkolu odbywa się w wymiarze dwóch zajęć

    przedszkolnych ( właściwych dla danego poziomu nauczania ) tygodniowo.

12.   Zajęcia dodatkowe prowadzone są po podstawie programowej.

 

§53.  Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu

 

1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo – dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym.

2. Do dziennika zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców ( prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, oraz odnotowuje się obecność wychowanków na zajęciach.

3. Fakt przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

4. Przedszkole prowadzi dzienniki innych zajęć, które nie są wpisywane do dziennika zajęć w przedszkolu ( język obcy, gimnastyka korekcyjna, terapia logopedyczna, rytmika ).

5. Przedszkole prowadzi dla każdego dziecka  objętego pomocą pedagogiczno – psychologiczną indywidualną dokumentację pracy z dzieckiem.

 

                  §54.  Liczba oddziałów w przedszkolu

 

1. Przedszkole jest wielooddziałowe.

2. Struktura organizacyjna obejmuje oddziały: 3, 4, 5 i 6-latków.

3. Liczba  tworzonych oddziałów uzależniona jest od ilości przyjętych dzieci i warunków lokalowych przedszkola.

4. Liczba miejsc organizacyjnych w budynku przedszkola wynosi 220. W razie zaistniałej potrzeby dla dzieci 5-6-letnich mogą zostać utworzone oddziały w innych budynkach wyznaczonych przez organ prowadzący.

5. Na jedną grupę przedszkolną (w przypadku 5- cio godzinnego czasu pracy) przypada jeden nauczyciel, dwóch nauczycieli w przypadku, gdy czas pracy oddziału wynosi ponad 5 godzin.

6. W miarę istniejących możliwości dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczo-dydaktycznej i jej skuteczności dąży się, by nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

7. Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.

 

 

 

                  §55. Ramowy rozkład dnia

 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów).

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

3. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu:

     6.00 – 8.00  Schodzenie się dzieci:

Czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami. Zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, terapeutyczne, inne – w ramach dopuszczenia do realizacji przez dyrektora, po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców), ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne.

8.00 – 8.30 Wspieranie rozwoju dzieci poprzez:

Zabawy tematyczne, badawcze, dydaktyczne, manipulacyjno – konstrukcyjne, zabawy ruchowe, taneczno – rytmiczne, zabawy integracyjne, zabawy rozwijające percepcję słuchową i wzrokową,  dowolna działalność plastyczna, słuchanie literatury, zabawy i ćwiczenia rozwijające poprawną wymowę, prowadzenie obserwacji diagnostycznej, praca wspomagająca rozwój i rozwijająca uzdolnienia.

08.30 – 08.45  Przygotowanie do śniadania

Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

08.45 – 09.15 Śniadanie

Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych. Wdrażanie zasad zdrowego żywienia.

09.15 – 11.30 Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez:

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, przebywanie na świeżym powietrzu, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, zabawy dowolne.

11.30 – 11.45 Przygotowanie do obiadu:

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.

11.45 – 12.30 Obiad:

Samodzielne spożywanie posiłków, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych, pełnienie dyżurów.

12.30 – 14.15 Zajęcia popołudniowe:

Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie, czynności opiekuńcze, zabawy dowolne, organizowanie zajęć dodatkowych, słuchanie bajek, tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci.

14.15 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku:

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.

14.30 – 14.45 Podwieczorek:

Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

14.45 – 17.00 Rozchodzenie się dzieci:

Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, prace porządkowe, praca kompensacyjno – wyrównawcza, rozmowy indywidualne, kontakty z rodzicami.

 

4. Godziny pracy rozpoczęcia i zakończenia wynikające z ramowego rozkładu dnia mogą ulegać zmianom w zależności od potrzeb rodziców i wymogów organizacyjnych.

5. W ramowym rozkładzie dnia dopuszcza się możliwość organizowania zajęć dodatkowych, takich jak: nauka języka obcego, rytmika, gimnastyka korekcyjna, logopedia i inne wg potrzeb rodziców i dzieci, w godzinach przed lub po realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

                                   §56. Przerwy w pracy przedszkola

 

     1. Terminy przerw wakacyjnych w pracy przedszkola ustala organ prowadzący.

2. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystuje się na przeprowadzenie remontów, gruntownych porządków, urlopów wypoczynkowych pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych.

3. Zakłada się możliwość zmniejszenia liczby oddziałów i ich czasu pracy w ciągu dnia w czasie przerw świątecznych i wakacyjnych, w zależności od potrzeb.

 

 

                         §57.  Zasady odpłatności za przedszkole.

 

1.     Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty, są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

2.     Świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego obejmują w szczególności:

a)     kształcenie sprawności językowej,

b)    opiekę pedagogiczną,

c)     organizację wycieczek i imprez okolicznościowych,

d)    organizowanie zajęć relaksacyjno – wyciszających,

e)     zajęcia wiedzy o regionie.

  1. Dodatkowe usługi świadczone przez przedszkole, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne i wynoszą                       1,00 ( jeden złoty) za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
  2. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Posiłki w stołówce przedszkola wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć wychowawczo – dydaktycznych, w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola.
  3. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne. Odpłatność za żywienie w przedszkolu w każdym miesiącu oblicza sekretarka przedszkola i wydaje rodzicom blankiety opłat.
  4. Opłaty za posiłki wnosi się za cały miesiąc z góry. Rodzice zobowiązani są do odebrania należności opłaty za żywienie w przedszkolu do 5-go dnia każdego miesiąca, również wtedy, gdy dziecko jest nieobecne w przedszkolu. Wpisaną kwotę należy zapłacić przelewem na konto przedszkola do 20-go dnia bieżącego miesiąca. Nie uiszczenie opłaty w terminie będzie związane z naliczeniem odsetek. Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki dokonuje się w następnym miesiącu.
  5. Dokładne zasady odpłatności precyzuje umowa zawarta między przedszkolem a rodzicami.
  6. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokości stawki żywieniowej ustala organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.
  7. Inne osoby, w tym pracownicy przedszkola mogą korzystać z obiadów za zgodą dyrektora przedszkola.

     10.W szczególnych przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na przesunięcie

          terminu płatności.

    11. Dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej zapewnia się pomoc w

          pokryciu kosztów żywienia poprzez współpracę z MOPS lub innymi

          podmiotami.

   12.  Wysokość opłat za zajęcia dodatkowe ustala dyrektor wraz z osobami

          prowadzącymi te zajęcia, zawierając umowy.

    13. Przedszkole może otrzymać darowizny, które przekazywane są na konto Rady Rodziców, ewidencjonowane zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej.

 

 
                          §58. Dokumentacja przedszkola

 

1.     Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami:

          1) dokumentacja powstająca i napływająca do przedszkola jest

          przechowywana,   zabezpieczona i ewidencjonowana;

          2) dokumentacja jest przechowywana w przedszkolu przez okres ustalony w

          rozporządzeniu zgodnie kwalifikacją;

         3) klasyfikacja i klasyfikowanie dokumentacji odbywa się ze względu na jej

         okres przechowywania;

         4) do korzystania z zasobu dokumentów przez osoby trzecie konieczne jest

         zezwolenie dyrektora;

         5) dokumentacja zbędna jest brakowana;

         6) w przypadku likwidacji przedszkola, majątek i dokumentację przejmuje

         organ prowadzący, a dokumentację pedagogiczną organ sprawujący nadzór

         pedagogiczny.

2.     Podstawową dokumentację działalności pedagogicznej przedszkola stanowią:

         1) statut przedszkola;

         2) program rozwoju przedszkola;

         3) plan pracy wychowawczo-dydaktycznej;

         4) program wychowawczy;

         5) program profilaktyczny;

         6) miesięczne plany pracy;

         7) księga protokołów posiedzeń rady pedagogicznej;

         8) dzienniki zajęć;

         9) dzienniki zajęć specjalistycznych;

         10) dokumentacja obserwacji pedagogicznej;

         11) karty badań personelu;

         12) książka inspekcji sanitarnej;

         13) książka kontroli zewnętrznej i sprawozdania powizytacyjne.

3.     Podstawową dokumentację działalności administracyjno-gospodarczej przedszkola stanowią:

         1) orzeczenie organizacyjne;

         2) zatwierdzone projekty organizacji przedszkola na dany rok szkolny;

         3) akta osobowe pracowników przedszkola;

         4) segregatory z korespondencją;

         5) sprawozdania;

         6) karty zgłoszeń dzieci;

         7) umowy cywilno-prawne;

         8) dokumentacja związana z odpłatnością;

         9) raporty żywieniowe;

         10) kartoteki magazynowe;

         11) księga inwentarzowa i protokoły zużycia;

         12) protokoły kontroli wewnętrznej;

         13) inne określone instrukcją kancelaryjno-archiwalną.

 

§59. Zasady gospodarki finansowej przedszkola

 

1.     Prowadzenie przedszkola należy do zadań własnych Gminy. Przedszkole otrzymuje dotację z budżetu Urzędu Miasta na swoje utrzymanie.

2.     Dyrektor placówki za zgodą Burmistrza Miasta wyposaża placówkę w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, profilaktycznych oraz wykonywania innych zadań statutowych.

3.     Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne

przepisy.

         1) źródłami finansowania przedszkola są:

a)     środki z Urzędu Miasta oraz z innych źródeł dopuszczonych przepisami prawa,

b)    odpłatność rodziców za wyżywienie oraz przygotowanie posiłków.

         2) organ prowadzący zabezpiecza środki finansowe na: wynagrodzenia

    osobowe, zakładowy fundusz nagród, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane

    do wynagrodzeń, stypendia, materiały i wyposażenie, energię, usługi materialne

    i niematerialne, pomoce dydaktyczne, ZUS (ubezpieczenia emerytalno-rentowe,

    chorobowo-wypadkowe, zdrowotne), fundusz pracy, fundusz socjalny i fundusz

    mieszkaniowy;

         3) dyrektor przedszkola przygotowuje wstępny projekt planu finansowego,

    a po zatwierdzeniu budżetu przez Radę Miasta Imielin plan finansowy;

         4) dyrektor przedszkola lub upoważniona osoba dokonuje zakupów,

    korzystając z przydzielonych środków finansowych, a pracownicy Urzędu

    prowadzą związaną z tym księgowość;

         5) do odbioru faktury VAT upoważnieni są pracownicy pedagogiczni, spośród   personelu technicznego intendent i sekretarka;

         6) rada rodziców po konsultacji z radą pedagogiczną opracowuje preliminarz

    wydatków z dobrowolnych składek rodziców.

 

 

 

§60. Nauczanie indywidualne

 

1.  Dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

2.  Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka.

3. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w placówce. Zajęcia mogą być przydzielone najwyżej dwóm nauczycielom.

4.  W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki.

5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.

6. W przypadku gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu, dyrektor realizuje to zalecenie pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków:

a)     W orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz

b)    Przedszkole dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.

7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, a także miejsca, w których zajęcia są organizowane.

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia, a także miejsca, w których zajęcia są realizowane.

9. Na podstawie orzeczenia, dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz na zasadach określonych w statucie przedszkola, formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego wychowania przedszkolnego.

10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanego bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 prowadzonych w co najmniej 2 dniach.

11. Dokumentację indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w Dzienniku Indywidualnego nauczania, odrębnie prowadzonym dla każdego dziecka. Wniosek, o którym mowa w ust.8 wpisuje się do Dziennika Indywidualnego nauczania, a zgodę na odstąpienie treści nauczania potwierdza dyrektor własnoręcznym podpisem w dzienniku.

12. Dzienniki indywidualnego przygotowania przedszkolnego zakłada się i prowadzi dla dziecka odrębnie.

13. Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, w którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia dziecka, umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych.

14. Zakończenie indywidualnego przygotowania przedszkolnego następuje na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do przedszkola.

 

 

Rozdział VII

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§60. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych.

 

§61.  W trakcie wykonywania obowiązków zawodowych wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są w szczególności:

1)    Przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;

2)    Przestrzegać regulaminu pracy, obowiązujących wewnętrznych przepisów i zarządzeń;

3)    Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy na placówce;

4)    Przestrzegać, znać i stosować przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisy przeciwpożarowe i uczestniczyć w szkoleniach z tego zakresu;

5)    W przypadku zauważenia usterek maszyn, urządzeń narzędzi itp. niezwłocznie zawiadomić pracodawcę oraz dokonać stosownego wpisu do zeszytu znajdującego się w kancelarii;

6)    Każdy wypadek w pracy zgłaszać pracodawcy;

7)    Zawiadamiać pracodawcę o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie;

8)    Współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących BHP;

9)    Przestrzegać statutu przedszkola;

10)             Przestrzegać terminów ważności pracowniczych książeczek zdrowia i badań okresowych, poddawać się okresowym, kontrolnym i innym zalecanym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;

11)             Dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie, sprzęt oraz zachowywać w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;

         12) Przestrzegać tajemnicy  określonej w odrębnych przepisach;

         13) Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;

     14) Dbać o bezpieczeństwo dzieci i informować o zauważonych sytuacjach   zagrażających bezpieczeństwu dzieci;

     15) Wspomagać nauczyciela w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem dzieci;

     16) Pracownicy administracyjno- obsługowi po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego pozostają do dyspozycji dyrektora.

3.  Szczegółowy zakres czynności i obowiązków pracownicy otrzymują na piśmie.

 

§62.  Prawa i obowiązki nauczyciela

 

1.   Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo, postawę moralną z poszanowaniem godności osobistej wychowanka.

2.   Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem  oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną.

3.   Nauczyciel obowiązany jest wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju, kształtować u dzieci postawy moralne zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni miedzy ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polski, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

4.   Nauczyciel zatrudniony w przedszkolu musi posiadać kwalifikacje dające uprawnienia do tej pracy, co określają odrębne przepisy.

5.   Każdy nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej – za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub niewypełnienie obowiązków.

6.   W celu potwierdzenia spełnienia warunku niekaralności nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy musi przedstawić przyszłemu pracodawcy informację z Krajowego Rejestru Karnego.

7.   Nauczyciel ma prawo do podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia zawodowego i uzyskiwania stopni awansu zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

8.   Nauczyciel ma prawo do nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, indywidualnie lub zespołowo, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i po dopuszczeniu przez dyrektora placówki.

9.   Nauczyciel ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej oraz ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych.

10.              Nauczyciel ma prawo do wyboru programu wychowania przedszkolnego i podręczników, spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego oraz w sprawie doboru i form pracy. Nauczyciel ma też prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.

11.              Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczyciela określają odrębne przepisy.

12.              Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin nie może przekroczyć 40 godzin tygodniowo. W ramach czasu pracy nauczyciel zobowiązany jest realizować :

          1) zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio     z wychowankami w wymiarze godzin przydzielonych w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny;

          2) inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola;

          3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

13.W okresie ferii przy zmniejszonej liczbie oddziałów nauczyciel wykonuje  polecenia dyrektora.

 

§63. Szczegółowe zadania nauczycieli

 

1.   Przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w trakcie pobytu w przedszkolu oraz podczas organizowanych wyjść i wycieczek, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.   Zadania nauczycieli związane ze współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci:

          1) Poznaje warunki życia dzieci i ich stan zdrowia;

          2) Zaznajamia rodziców z założeniami programu wychowawczo-dydaktycznego w danym oddziale (np. na spotkaniu grupowym);

          3) Informuje rodziców w formie pisemnej na gazetce o miesięcznych zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych;

          4) Udziela informacji dotyczących dziecka, jego zachowaniu i rozwoju- konsultacje indywidualne w czasie wolnym od pracy z grupą;

          5) Organizuje spotkania z rodzicami, połączone z tzw. Pedagogizacją  Rodziców;

          6) Organizuje zajęcia otwarte w celu prezentacji umiejętności dzieci oraz w  celu wymiany spostrzeżeń i dyskusji na tematy wychowawczo-dydaktyczne;

          7) Eksponuje prace plastyczne dzieci i inne wytwory dziecięce;

          8) Współdziała z rodzicami przy organizowaniu uroczystości, imprez i wycieczek przedszkolnych;

          9) Organizuje porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców;

         10) Udostępnia rodzicom książki z biblioteczki metodycznej nauczyciela;

         11) Opracowuje do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”, dla dzieci  5-letnich, a do końca roku szkolnego 2011/2012 również dla dzieci 6-letnich i udostępnia ją rodzicom.

3.     Zadania nauczyciela związane z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość:

          1) Wybiera program wychowania w przedszkolu z zestawu programów

          wpisanych do wykazu MEN lub opracowuje własny program samodzielnie lub z wykorzystaniem programów wpisanych do tego wykazu;

         2) Opracowuje miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej;

         3) Prowadzi zajęcia z grupą;

         4) Urozmaica działalność wychowawczo-dydaktyczną poprzez organizowanie wycieczek, imprez i spotkań;

         5) Kontroluje obecność dzieci i składa miesięczne zestawienia ;

         6) Odpowiada za estetykę sali dekorację;

         7) Dokonuje ewaluacji swojej prac;

         8) Prowadzi następującą dokumentację grupy:

                   a) dziennik zajęć,

                   b) miesięczne plany pracy,

                   c) arkusze obserwacji dzieci,

                   d) dokumentację współpracy z rodzicami,

                   e) dokumentację dotyczącą awansu zawodowego nauczycieli.

4.     Zadania nauczyciela związane z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji:

          1) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanych w ustalony  sposób, zakończonych analizą gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześcioletnich i pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku   6-lat);

         2) Prowadzenie wnikliwej i rzetelnej obserwacji w celu poznania i określenia

potrzeb rozwojowych dzieci i ustalenie kierunków pracy z dzieckiem;

         3) Dokumentowanie obserwacji na podstawie narzędzi badawczych ustalonych, opracowanych i zatwierdzonych przez radę pedagogiczną z początkiem roku szkolnego;

          4) Sporządzenie wniosków z prowadzonych badań i przedstawienie ich na  posiedzeniu rady pedagogicznej;

          5) Informowanie rodziców o wynikach obserwacji i postępach dzieci;

          6) Wspieranie dzieci uzdolnionych i wymagających pomocy;

          7) Opracowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego „Informacji  o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”, dla dzieci 5-letnich  i 6-letnich.

5.     Zadania nauczycieli związane ze współpracą ze specjalistami świadczącym pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną:

          1) Nawiązywanie kontaktu z pracownikami poradni: pedagogiem, psychologiem, logopedą i z instytucjami pomagającymi rodzinie i dziecku;

          2) Organizowanie spotkania ze specjalistami dla dzieci i rodziców;

          3) Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych;

          4) Kierowanie dzieci do specjalistów w porozumieniu i za zgodą rodziców  (prawnych opiekunów);

          5) Zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy grupy.

     6. Formy współdziałania nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami):

         1) W sprawach wychowania i nauczania dzieci organizowane są spotkania grupowe, indywidualne, konsultacje, zajęcia otwarte, spotkania ze specjalistami;

         2) Spotkania ogólne rodziców organizowane są we wrześniu i w trakcie roku szkolnego;

         3) Spotkania grupowe organizowane są raz na kwartał;

         4) Konsultacje indywidualne organizowane są w wyznaczonym dniu tygodnia w wymiarze 1 godziny;

         5) Zajęcia otwarte organizowane są raz na kwartał;

         6) Spotkania ze specjalistami organizowane są wg potrzeb.

 

 

§64.  Zadania nauczycieli specjalistów.

 

1.     Rozpoznawanie potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci oraz praca z dziećmi po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców.

2.     Prowadzenie diagnozy rozwoju dziecka w formie badań pedagogicznych, logopedycznych oraz na podstawie wywiadu z rodzicami i analizy dokumentacji o dziecku (opinie, orzeczenia).

3.     Prowadzenie dokumentacji zajęć specjalistycznych i dokumentowanie osiągnięć dzieci.

4.     Współpraca z rodzicami i nauczycielami, w celu ustalenia form postępowania wychowawczo-edukacyjnego z dzieckiem, doboru form, metod pracy, organizacji terapii i włączenie rodziców w proces terapii, przekazu rzetelnej wiedzy na temat rozwoju i możliwości psychofizycznych dziecka.

5.     Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych.

6.     Udzielanie w miarę potrzeb rodziców informacji na temat uzyskiwania dodatkowej pomocy specjalistycznej poza przedszkolem.

 

 

§65.  Zadania logopedy

 

1.     diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;

2.     prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;

3.     podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

4.     wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

§66.  Zadania terapeuty pedagogicznego

 

1.     prowadzenie we współpracy z nauczycielem prowadzącym grupę obserwacji dzieci pod kątem występowania zaburzeń i odchyleń rozwojowych lub specyficznych trudności w uczeniu się;

2.     prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3.     podejmowanie we współpracy z rodzicami działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci;

4.     wspieranie nauczycieli, specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

§67. Zadania i obowiązki pracowników administracyjno – obsługowych

 

1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

    1) Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów

    prawa;

    2) Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

    3) Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

    4) Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami,

    zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

    5) Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

    6) Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

    7) Złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie

    dyrektora  oświadczenia o stanie majątkowym.

3. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.

4. Szczegółowe zakresy czynności i obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych określone zostały w odrębnym dokumencie, tj. Wykazie obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych w Przedszkolu Miejskim w Imielinie.  Dotyczy on stanowisk:

    1) Intendent;

    2) Główny księgowy;

    3) Sekretarka;

    4) Kucharz główny;

    5) Pomoc kuchenna;

    6) Woźna oddziałowa;

    7) Pomoc nauczyciela;

    8) Rzemieślnik;

    9) Inspektor BHP.

5. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika i znajduje się w jego aktach osobowych.

 

                                  Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§68. Za realizację treści zawartych w statucie odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola.

§69. Tryb zatwierdzania statutu:

a)    treść statutu opiniuje i zatwierdza Rada Rodziców,

b)    statut uchwala Rada Pedagogiczna i określa termin wejścia w życie uchwały.

§70. Tryb zapoznawania z zapisami statutu:

                a)    rodziców zapoznaje się na ogólnych zebraniach i udostępnia się im bezpośredni wgląd,

     b)    nauczyciele mają bezpośredni wgląd do statutu w kancelarii.

 

§71. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.

§72. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

§73. O wprowadzonych zmianach (nowelizacjach) do statutu dyrektor przedszkola zawiadamia organ prowadzący i organ nadzorujący.

§74. Dyrektor przedszkola publikuje ujednolicony tekst statutu, jako załącznik do obwieszczenia, po otrzymaniu upoważnienia od Rady Pedagogicznej.

 

Statut Przedszkola Miejskiego w Imielinie

uchwalony  Przez Radę Pedagogiczną w dniu 31.08.2015r